Privacyverklaring

Privacyverklaring

Locus, gevestigd aan de Jan Campertstraat 7, 6416 SG Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens:
info@locustraining.org
Tel: +31 (0)45-5113437

Welkom bij Locus

Persoonsgegevens die wij verwerken
Locus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP-adres
  • Geboortedatum ten behoeve van deelnamebewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@locustraining.org, dan verwijderen wij deze informatie.
Indien je bij ons een dienst afneemt, waarbij bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt dan stellen wij een aparte verwerkersovereenkomst met je op als dat verplicht is volgens de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  • Locus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijv. om afspraken te maken en/of te bevestigen.
  • Locus analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Indien je klant bent van Locus gebruiken wij jouw persoonsgegevens om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Locus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriee?n) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: 1 jaar > om jouw vraag te kunnen beantwoorden, of tot de klantrelatie is beëindigd. Indien gewenst kunnen de persoonsgegevens (daarna) worden verwijderd uit onze administratie.
Personalia: zolang je klant bent > administratieve doeleinden
Adres: zolang je klant bent > administratieve doeleinden
Analytics cookies: 2 jaar > om onze website te optimaliseren

Delen van persoonsgegevens met derden
Locus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met sub-verwerkers heeft Locus dezelfde overeenkomst als jij met Locus. Indien er sub-verwerkers worden ingeschakeld, moet je hiervoor toestemming verlenen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Locus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Locus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al gei?nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, namelijk:
Google Analytics > Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, gegevensoverdracht
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Locus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat je bij ons een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@locustraining.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Locus wil je er tevens op wijzen, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Locus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Elke medewerker of sub-verwerker is gehouden aan de verwerkersovereenkomst, zoals wij die met jou hebben afgesloten.
Voor software en hardware zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Meer informatie over deze beveiligingsmaatregelen vind je in onze verwerkersovereenkomst indien je klant bent van Locus.
Als je het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@locustraining.org

Verwerkersovereenkomst
Indien je klant wordt bij Locus en wij jouw (klant)gegevens gaan verwerken, stellen wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst met je op. Hiermee verzekeren wij je dat de gegevens volgens de wet “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG) worden verwerkt.

Functionaris Gegevensbescherming
Door Locus is dhr. L.A. (Lex) Quaedflieg van Het Cijferloket BV aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer).