Werkdruk, agressie en geweld in zorg en welzijn

(15/01/2016) - Inspectierapport

Aanleiding onderzoek

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de grootste arbeidsrisico’s, zo blijkt uit bijvoorbeeld de werkgeversenquête WEA en de werknemersenquête NEA van TNO en uit cijfers van het CBS. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA.

In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998). Werkgebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte. De Zorg is een sector waarvan bekend is dat de PSA-risico’s hoog zijn. De Inspectie SZW heeft daarom voor de sector Zorg & Welzijn een sectoraanpak geformuleerd. Het terugdringen van PSA-risico’s in Zorginstellingen staat daarin centraal. In 2014 zijn ziekenhuizen en organisaties in de sector Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening (opvanghuizen en asielzoekerscentra) hierop geïnspecteerd.Ziekenhuizen zijn al enkele jaren bezig om agressie en geweld aan te pakken. Een deel van de ziekenhuizen doet dit met het project Veilige Zorg. Andere ziekenhuizen werken met maatregelen van Veilige Publieke Taak (VPT).

Resultaten m.b.t. agressie in ziekenhuizen

De resultaten van de inspecties (onder 48 ziekenhuizen) laten zien dat desondanks bijna 80% van de ziekenhuizen de aanpak van agressie en geweld nog onvoldoende heeft uitgewerkt. De belangrijkste zaken die daarbij opvielen:

• onvoldoende voorlichting en training van medewerkers

• de analyse van incidenten was niet op orde

• geen evaluatie van het gevoerde beleid en de toegepaste maatregelen

Klik hier voor het complete inspectierapport  

of 

Klik hier voor de flyer van de inspectie over “Aanpakken en voorkomen van agressie”

 Geïnteresseerd hoe Locus u kan ondersteunen in de preventie en aanpak van psychosociale arbeidsbelasting? Neem gerust contact met ons op via info@locustraining.org of 045-5113437