Ontwikkelingspsychologie

  • Ontwikkelingspsychologie

Deze training is bedoeld voor professionals in de zorg, die onvoldoende kennis en ervaring binnen de (ortho)pedagogiek hebben, maar hier wel in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Ook in deze training is de dagelijkse praktijk het uitgangspunt. Probleemgedrag wordt afgezet tegen de normale ontwikkeling van een kind. Wat hoort bij een normale ontwikkeling? Wanneer is gedrag van een kind problematisch? 

Veel voorkomende problematieken, zoals hechtings- en gedragsproblemen, autisme en ADHD worden besproken. Tevens wordt er aandacht besteed aan verschillende pedagogische methodieken en behandelmethoden.

Binnen de LVG sector wordt er nog specifiek aandacht besteed aan ervaringsordening.

Ervaringsordening is een instrument om te kijken hoe mensen hun ervaringen ordenen in bepaalde situaties. De werkelijkheid is veel dynamischer en dus complexer.

 

  • Opvoedingsondersteuning

Dit scholingstraject wordt aangeboden aan ambulant werkende begeleiders (zoals gespecialiseerde thuisbegeleiding). Het betreft begeleiders die over onvoldoende (professionele) kennis beschikken m.b.t. diverse aspecten van de opvoedingsondersteunende taak tijdens de begeleiding van complexe gezinssituaties. Het zijn medewerkers met een verpleegkundige opleiding, SPH, maatschappelijk werk of pedagogiek.