Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en/of agressie

  • Basis training

Onze basistrainingen zijn gericht op de volgende doelgroepen: GGZ, Kind en jeugd, volwassenzorg, ouderenzorg, VG sector, onderwijs, gemeente en jeugdzorg.

In de basistraining gaan we dieper in op de oorsprong van agressief, grensoverschrijdend gedrag. Je krijgt meer zicht op je eigen aandeel en mogelijkheden bij het voorkomen van of omgaan met agressie/grensoverschrijdend gedrag. Je leert het gedrag te analyseren aan de hand van verschillende werkmodellen en op een andere manier te kijken naar agressie. Daarnaast wordt je je bewust gemaakt van je eigen interactiepatronen in de omgang met cliënten.

De training kent een variatie aan werkvormen, waarbij gebruik gemaakt wordt van ervaringsoefeningen, casuïstiek, filmmateriaal, presentaties en trainingsacteurs. Hierbij gaan we casuïstiekgericht te werk en gebruiken we praktijkvoorbeelden van de deelnemers en van onszelf.

  • Maatwerk training

Hoewel we in onze basistrainingen al uitgaan van een op maat gesneden benadering, kan het zijn dat er specifieke situaties zijn die een compleet maatwerk nodig hebben. Op basis van een intakegesprek wordt door een trainer van Locus een op maat gesneden training opgesteld. Deze maatwerk training kent combinaties van training en (individuele en/of team-) coaching. Het traject start met voorgesprekken met de opdrachtgever, het team en betrokken personen. Hierbij wordt gescreend wat de vraag is, welke behoeftes er liggen en welke doelstellingen men wenst te behalen. Dit mondt uit in een voorstel waarin inhoud, vorm en tijd aangepast zijn op de deelnemers, afdeling, locatie. Het traject wordt niet helemaal vastgelegd, zodat er ruimte blijft om goed te blijven aansluiten bij de individuele leerdoelen- en behoeftes van de deelnemers.

  • Verdiepingstraining

In een verdiepingstraining wordt de nadruk gelegd op het opfrissen van de theoretische werkmodellen uit de basistraining in combinatie met een praktische verdieping hierop.

Hierbij kan gekozen worden voor een begeleide casuïstiekbespreking, die binnen de eigen werkcontext past. Dit doen we aan de hand van de incidentmethode, waarbij het wenselijk is dat gedragswetenschapper en leidinggevende aansluiten. Er kan ook gekozen worden voor thematische bijeenkomsten, waarbij nieuwe onderwerpen aan bod komen.

  • Train de Trainer opleiding

In een train de trainer opleiding worden deelnemers opgeleid om zelf de basistraining, zoals deze wordt aangeboden, uit te voeren. Deelnemers leren om op een adequate manier een groepsproces te begeleiden, niet oordelende feedback te geven en algemene werkvormen behorend bij deze training uit te voeren. Zij leren hoe samen te werken met een trainingsacteur. In deze opleiding streven we ernaar om deelnemers gedurende de opleiding al stage te laten lopen met ervaren trainers, om de koppeling van het geleerde in de praktijk te ervaren.

  • Zelfhantering bij stressvolle begeleidingssituaties

Deze training is specifiek bedoeld voor medewerkers die, ondanks de training(en) die ze al hebben gevolgd, merken dat ze in spannende, agressieve en/of dreigende situaties een sterke emotionele reactie ervaren. Deelnemers leren: welke vormen van agressie en emoties er zijn; eigen gedachten, gevoelens en gedrag te observeren en beschrijven; eerder te signaleren als emoties oplopen; ontspanningstechnieken die afleiden en helpen te reguleren.

  • Fysieke Weerbaarheid

Deelnemers leren om bewuster bezig te zijn met het ontstaan van een agressief incident en hoe zich hierin weerbaar op te stellen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de houding en positie, maar ook het leren afweren van agressie. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om deelnemers te leren handelen in situaties waarin veiligheid in het gedrang komt en fysiek ingegrepen moet worden, omdat iemand een gevaar is voor zichzelf, de ander of zijn omgeving. De technieken die wij deelnemers aanleren zijn gebaseerd op het meebewegen en begrenzen zonder het aanleggen van klemmen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de kracht van de ander, wat maakt dat de technieken vanuit beide partijen als prettiger / humaner worden ervaren.

  • (Pleeg-) Ouder training

(Pleeg) ouders leren om agressief en/of grensoverschrijdend gedrag bij kinderen op een methodische, veilige wijze te begeleiden, waarbij aandacht is voor de oorsprong van agressie en de opbouw van agressie. Men leert om te reflecteren op de eigen wijze van benadering en waar nodig aan te passen op de (ontwikkelings-) leeftijd van het kind. (Pleeg-) ouders leren manieren aan om binnen situaties die ze spannend vinden, door middel van zelfhantering veilig te werken en/of het gevoel van spanning voor zichzelf te verminderen.