Leertraject agressiecoach

Veiligheid op de werkplek is niet iets wat je één keer regelt en daarna is het klaar. Ook is bewezen dat alleen maar scholing geven, deze problemen niet oplost. Nee absoluut niet, het onderwerp heeft blijvend aandacht nodig. Een structurele aanpak met structurele aandacht voor dit onderwerp zorgt ervoor dat uitval van personeel voorkomen wordt en dat de zorg als werkplek aantrekkelijk blijft.

De agressiecoach/aandachtsvelder agressie speelt hierbij een belangrijke rol. Dit is een collega die andere collega’s helpt/ondersteunt om een veiliger gevoel te krijgen.  Dit doet hij of zij op verschillende manieren.

De agressiecoach probeert collega’s zich veiliger te laten voelen door ze te helpen weerbaarder te worden, ze uit te leggen hoe ze met agressie om kunnen gaan en ze te ondersteunen bij het leren hoe ze agressie of geweld kunnen voorkomen. Hierbij maakt de agressiecoach gebruik van methoden uit diens eigen training en uit de trainingen die de collega’s zelf hebben gekregen op dit vlak.

Hierbij werkt de agressiecoach samen met de eigen leidinggevende, gedragsdeskundige en bedrijfsopvang.

De agressiecoach verwijst collega’s als dit nodig is naar leidinggevende of naar bijv. opvang na incidenten (bot-team) of adviseert collega’s welke trainingen men kan volgen.

Agressie kan ook voorkomen op de werkvloer door medewerkers onderling, in de vorm van intimidatie en pesten. De agressiecoach kan ook hier ingezet worden, om te proberen medewerkers zelfvertrouwen te geven en mensen met agressief gedrag proberen te laten zien wat de consequenties van hun gedrag zijn. Ook kan een agressiecoach collega’s helpen om hulp te vragen. Let wel de agressiecoach is geen eindverantwoordelijke voor gedrag van collega’s, maar heeft een collegiale en coachende rol hierin!

Samenvattend:

• stimuleert en richt de aandacht op veiligheid en gedrag bij medewerkers, leidinggevenden en de organisatie

• is een vraagbaak voor collega’s bij vragen over preventie van agressie

• kan knelpunten in kaart brengen, beoordeelt opvang en nazorg na een incident

• verstrekt simpele oplossingen en zet anderen aan het denken

• schakelt tijdig deskundigen in en weet door te verwijzen

• zoekt mee naar mogelijkheden hoe medewerkers zich aan afspraken en procedures kunnen houden

• signaleert individuele knelpunten, adviseert over mogelijkheden en scholing

• is alert dat alle collega’s adequaat getraind zijn

• ontfermt zich over goedlopende registratie van incidenten en analyse of bewaakt de omgang hiermee

• borgt de aandacht voor preventiebeleid agressie en veiligheid binnen de eigen afdeling

Organisatieaspecten

Aan de slag gaan met agressiecoaches in een organisatie vraagt ook iets van de organisatie zelf. Ervaringen in pilot-projecten hebben geleerd, dat de positie van de agressiecoach binnen de organisatie verankert dient te worden. Dit kan op verschillende manieren, maar van belang is dat de organisatie zich verbindt aan de agressiecoach en dit faciliteert.

?Over de training

Het leertraject bestaat uit 6 bijeenkomsten van 4 uur en een aantal (e-learining) opdrachten.

Wie zou in aanmerking kunnen komen voor het volgen van de training?

 • Je vindt het belangrijk dat bestaande problemen omtrent agressie aangepakt gaan worden en je wilt hier binnen je eigen afdeling/team een voortrekkersrol in spelen.
 • Je wilt leren hoe je agressie op de werkplek voorkomt en anderen kunt stimuleren om veilig en plezierig te werken.
 • Je wilt je graag inzetten voor een veilige werkomgeving, omdat dit invloed heeft op jouw werkplezier.
 • Niveau: mbo+ / hbo.
 • Minimaal 1 jaar werkzaam op de huidige afdeling.

  

Doelstelling van het leertraject

 • Verdiepende kennis van en omgang met agressie/ongewenst gedrag verwerven.
 • Verdiepende kennis van de effecten van agressief gedrag verwerven.
 • Verkenning en beginnende positionering in de rol als agressiecoach.
 • Verdieping in de gespreksvaardigheid in relatie tot het coachen van collega’s.

Tijdens het leertraject worden die competenties ontwikkeld die, naast het omgaan met agressie, ook gericht zijn op het coachen van directe collega’s die te maken hebben met dreigend en/of agressief gedrag. Ervaringsleren staat in onze trainingen centraal, dus de coach in opleiding zal veel oefenen en reflecteren op praktijksituaties.

Na deze opleiding is de agressiecoach in staat collega’s te begeleiden bij voorkomende situaties, dreiging en agressie bespreekbaar te maken in teambesprekingen en een leidinggevende de noodzakelijke feedback te geven met betrekking tot het beleid ten aanzien van agressie.

De agressiecoach wordt niet opgeleid in traumaopvang, maar kan wel signaleren wanneer deskundige hulp aangeboden moet worden.

Onderstaande thema’s komen hierbij aan bod

 • Kennis en inzicht in de-escalatie en agressie, leren signaleren (verdieping op de basismodule OMA)
 • Reflecteren op emoties en professioneel coachen van collega’s bij de-escalatie en agressie
 • Omgaan met verzet tijdens zorg-/behandelingsmomenten
 • Analyse, cliëntgerichte casuïstiek en registratie
 • Collegiale opvang, nazorg en intervisiemethode incidenten
 • Agressiebeleid nut en noodzaak, (indien relevant) middelen en maatregelen in de zorg
 • Verbale agressie tijdens conflict- en/of slecht-nieuwsgesprekken

Wil je meer weten over dit leertraject?  Mail ons via info@locustraining.org